Category Archives: φυλές σκύλων

Μέθοδοι Εκτροφής

Μερικές φορές αναρωτιόμαστε πώς δημιουργήθηκε μία φυλή σκύλων ή γιατί σε μια φυλή αναγνωρίζουμε περισσότερους του ενός τύπους. Γιατί κάποια εκτροφή υπερέχει άλλων σε μορφολογικά ή (και) εργασιακά χαρίσματα. Γιατί και πώς υπάρχει η ικανότητα ενός επιβήτορα ή μιας μητέρας να βάζουν τη σφραγίδα των χαρακτηριστικών τους στους απογόνους τους με υψηλό ποσοστό πρόβλεψης.

Πως θα αποφύγουμε εκφυλιστικά φαινόμενα στους σκύλους. Τις απαντήσεις τις έχουν δώσει πριν πολλά χρόνια οι λάτρεις των καθαρόαιμων σκύλων, οι κυνοτέχνες, με τις μεθόδους εκτροφής.
Σήμερα με την πρόοδο της επιστήμης που ονομάζεται Γενετική και την ανάλυση του Γενετικού Κώδικα έρχεται να επιβεβαιωθεί η σκληρή δουλειά που έκαναν ταλαντούχοι Εκτροφείς βασιζόμενοι στην παρατήρηση και το πείραμα.Οι μέθοδοι εκτροφής (αναπαραγωγής) σκύλων είναι: Α) Η Ενδογαμική ή Συγγενική που ανάλογα με το βαθμό συγγενείας διακρίνεται σε Κλειστή Αναπαραγωγή ή Γραμμική Αναπαραγωγή. Β) Η Εξωδιασταύρωση και Γ) Η Εξωφυλετική Διασταύρωση
Ας τις δούμε μία μίαΙΝBREEDING : ENΔΟΓΑΜΙΚΗ ή ΣΥΓΓΕΝΙΚΗΟ σκοπός της ενδογαμικής μεθόδου είναι να σταθεροποιήσει ορισμένα χαρακτηριστικά ή την επιρροή ορισμένων προγόνων πάνω στους απογόνους. Η διαδικασία ποικίλει σε βαθμίδα από την πολύ κοντινή συγγενική έως την ήπια γραμμική μέθοδο αναπαραγωγής. Παρόλο που η ενδογαμική εκτροφή μπορεί να αποβεί καταστροφική για τη γονιμότητα, τη ζωντάνια (υγεία) και την αθλητική ικανότητα στους απογόνους, μπορεί εξίσου να αποδώσει τα μέγιστα στην εγκαθίδρυση γραμμών αίματος (που σταθερά κληροδοτούν σημαντικά χαρακτηριστικά στους απογόνους τους). Επειδή οι περισσότερες φυλές δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο της ενδογαμικής αναπαραγωγής, η εκτροφή καθαρόαιμων σκύλων είναι, εξ’ ορισμού, μια μορφή ενδογαμικής αναπαραγωγής. Για μερικές φυλές έχει χρησιμοποιηθεί πολύ περισσότερο αυτή η μέθοδος απ’ ότι για άλλες. (Ο βαθμός ενδογαμικής εκτροφής εξαρτάται από τον αριθμό των κοινών προγόνων, από το πόσο πίσω στο γενεαλογικό χάρτη εμφανίζονται και από το πόσο συχνά εμφανίζεται κάθε ένας από αυτούς.)

Από γενετικής απόψεως, η ενδογαμική μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ζευγών ομοζυγωτών γονιδίων στους απογόνους. Ομοζυγωτία υπάρχει όταν δύο ζεύγη χρωμοσωμάτων έχουν το ίδιο άλληλο (γονιδιακό τύπο) στο αντίστοιχο σημείο. Επειδή δύο στενά συγγενικά άτομα τείνουν να έχουν περισσότερα ίδια άλληλα (λόγω κληρονομικότητας) απ’ ότι δύο μη σχετιζόμενα άτομα, το ζευγάρωμα μεταξύ τους παρέχει μεγαλύτερες πιθανότητες να δημιουργηθούν ζεύγη ταυτόσημων αλλήλων στους απογόνους τους. Αυτή η αύξηση της ομοζυγωτίας σχετίζεται άμεσα με την εμφάνιση τόσο των επιθυμητών όσο και των επιζήμιων χαρακτηριστικών, τα οποία δεν ήταν απαραιτήτως εμφανή στον πατέρα και τη μητέρα.

Όταν χρησιμοποιούμε την ενδογαμική μέθοδο εκτροφής σκύλων αδιάκριτα, χωρίς να απομακρύνουμε από το εκτροφικό πρόγραμμα τα προβληματικά ζώα, πολλά ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά μπορεί να γίνουν κυρίαρχα στους απογόνους τους. Για παράδειγμα, μπορεί να μειωθεί η δυνατότητα αντίστασης του οργανισμού στις ασθένειες. Αυτή η μη επιλεκτική εκτροφή σχετίζεται άμεσα και με τη μείωση της γονιμότητας, την αύξηση των αποβολών και τη γέννηση νεκρών κουταβιών. Μερικές βασικές αρχές της γενετικής μας δείχνουν για ποιο λόγο αυτά τα χαρακτηριστικά σχετίζονται άμεσα με την ενδογαμική μέθοδο αναπαραγωγής.

Όταν δύο μη συγγενείς σκύλοι ζευγαρώνουν, οι πιθανότητες του συνδυασμού διαφορετικών αλλήλων στα έμβρυα είναι υψηλές. Από την άλλη πλευρά, το ζευγάρωμα κοντινών συγγενών αυξάνει τις πιθανότητες της δημιουργίας ζυγών ταυτόσημων αλλήλων (αυξάνει την ομοζυγωτία). Ως αποτέλεσμα αυτής της αυξημένης ομοζυγωτίας έρχεται η μείωση του αριθμού των ετερόζυγων ζευγών γονιδίων και, επομένως, η μείωση της ετέρωσης (δηλ. απώλεια ζωντάνιας (υγείας) και γονιμότητας). Παρόλο που η αιτία αυτής της σχέσης των αλλήλων δεν είναι ξεκάθαρη, οι γενετιστές πιστεύουν ότι αυτή είναι που συμβάλλει στη γενικότερη ποιότητα του ατόμου. Επομένως, όσο η ομοζυγωτία αυξάνεται μέσα στους σκύλους ενός εκτροφείου, τόσο μειώνεται η ελεγχόμενη από τα κυρίαρχα άλληλα ποιότητα της φυσικής κατάστασης.

Πολλά από τα ανεπιθύμητα γονίδια που επηρεάζουν τη γενικότερη υγεία και τη γονιμότητα του σκύλου, είναι υποτελή. Ευτυχώς, δεν ασκούν καμία επιρροή στην περίπτωση της ετεροζυγωτίας, αφού η επίδραση του υποτελούς αλλήλου καλύπτεται πλήρως από την επίδραση του αντίστοιχου κυρίαρχου αλληλου. Επειδή το συνολικό αποτέλεσμα της ενδογαμικής μεθόδου είναι η αύξηση της ομοζυγωτίας, αυξάνεται επίσης και ο αριθμός των ομοζυγωτών υποτελών. Έτσι, αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια η επίδραση των ανεπιθύμητων υποτελών γονιδίων. Αυτή η μέθοδος δε δημιουργεί ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά, αλλά φέρνει στην επιφάνεια υποτελή άλληλα που ευθύνονται για υπάρχουσες αλλά κρυμμένες αδυναμίες στον πατέρα και τη μητέρα. Η επιτυχημένη εκτροφή απαιτεί την απομάκρυνση των κακής ποιότητας ζώων για πολλές γενεές (ώστε να καταστεί δυνατό να εξαφανιστούν κάποια από τα ανεπιθύμητα υποτελή γονίδια από τα ζώα εκτροφής) κι αυτό μπορεί να μην είναι δυνατό να γίνει από ορισμένους εκτροφείς. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο χρονικό, αλλά και οικονομικό, καθώς θα πρέπει να αλλάζει και να ανανεώνεται ο αριθμός των σκύλων του εκτροφείου. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στους σκύλους ενός εκτροφείου (όπως, για παράδειγμα, μείωση του ρυθμού ανάπτυξης και μείωση του μεγέθους), έρχονται σε μεγάλη αντίθεση με εκείνα τα χαρακτηριστικά για τα οποία οι εκτροφείς επιλέγουν τα ζώα τους. Έτσι, ο εκτροφέας μπορεί να είναι αρνητικός όταν έρχεται η στιγμή να αποφασίσει τον αποκλεισμό ενός ζώου από την αναπαραγωγή.

Ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ενδογαμικής μεθόδου είναι ότι αυξάνει την υπεροχή ατόμων σε ένα εκτροφείο και επομένως βοηθά στη δημιουργία ξεχωριστών γραμμών που κληροδοτούν τα χαρακτηριστικά τους με σταθερότητα στους απογόνους τους. Αυτή η επικράτηση – υπεροχή (η ικανότητα ενός επιβήτορα ή μιας μητέρας να βάζουν τη σφραγίδα των χαρακτηριστικών τους στους απογόνους τους με υψηλό ποσοστό πρόβλεψης) είναι το αποτέλεσμα ενός γονέα που είναι ομοζυγώτης για σημαντικά επιθυμητά χαρακτηριστικά. Όταν αυτός ο γονέας φέρει δύο ταυτόσημα άλληλα σε αντίστοιχες θέσεις ενός ζεύγους χρωμοσωμάτων, μεταδίδει αυτό το άλληλο στο ίδιο σημείο του χρωμοσώματος των απογόνων του. Εάν δύο τέτοιοι γονείς ζευγαρώσουν, οι απόγονοί τους θα φέρουν πάντα το ίδιο επιθυμητό χαρακτηριστικό. Επομένως, όσο η ενδογαμική μέθοδος αυξάνει την ομοζυγωτία, τόσο ενδυναμώνει και την επικράτηση (χαρακτηριστικών). (Αυτό βέβαια αποτελεί πλεονέκτημα μόνο αν οι γονείς είναι ομοζυγώτες για επιθυμητά χαρακτηριστικά.)

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η μέθοδος ενδογαμικής εκτροφής φέρνει στην επιφάνεια ορισμένες αδυναμίες των ζώων ενός εκτροφείου. Η αποκάλυψη αυτών των ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο μέσο για τη συνολικότερη βελτίωση σε ένα μεγάλο εκτροφικό πρόγραμμα. Θέτοντας ορισμένες κατευθυντήριες επιλογές και απορρίπτοντας με προσοχή τα άτομα που εμφανίζουν κληρονομικές αδυναμίες, ο εκτροφέας μπορεί αργά αλλά σταθερά να απομακρύνει τα ανεπιθύμητα υποτελή γονίδια από τα ζώα εκτροφής του. Η υγεία και η γονιμότητα μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με το συνδυασμό της μεθόδου με προσεκτική επιλογή.

Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα εκτροφής με ενδογαμική μέθοδο απαιτεί καλούς (ποιοτικούς) γεννήτορες και αυστηρή απομάκρυνση των ζώων που φέρουν τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά για πολλά χρόνια. Για το λόγο αυτό, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συνήθως από τους έμπειρους εκτροφείς, σε μεγάλα εκτροφεία για την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας ζώων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εγκαθίδρυση φυλών, ή ξεκάθαρων τύπων, όσον αφορά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως το χρώμα ή το μέγεθος.

CLOSEBREEDING : KΛΕΙΣΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Είναιτο εκτροφικό σύστημα όπου χρησιμοποιείται η ενδογαμική μέθοδος σε υπερβολή, όπως το ζευγάρωμα μεταξύ αδελφών ή γονέων με τα παιδιά τους, Τα καταστροφικά αποτελέσματα της ενδογαμικής μεθόδου (όπως η μείωση της ζωντάνιας, της γονιμότητας, της αθλητικής ικανότητας και του μεγέθους) συνήθως γίνονται ακόμη πιο έντονα στο Κλειστό σύστημα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν οι γεννήτορες δεν είναι αρίστης ποιότητας και όταν δεν απομακρύνονται από το εκτροφικό πρόγραμμα οι προβληματικοί σκύλοι. Αυτό το σύστημα μπορεί να φέρει εξαιρετικά καλά ή ιδιαίτερα φτωχά αποτελέσματα. Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτώνται από παράγοντες όπως ο σχεδιασμός, οι γεννήτορες, ο αποκλεισμός των προβληματικών σκύλων από την αναπαραγωγή, την πληρότητα του γενεαλογικού χάρτη, την απόδοση σε εκθέσεις μορφολογίας και αγώνες εργασίας κ.λ.π. Η αδιάκριτη εφαρμογή αυτού του συστήματος μπορεί να αποβεί καταστροφική για τη συνολική ποιότητα των απογόνων. Για να αποφευχθεί η καταστροφή, πριν χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος, θα πρέπει να γίνει προσεκτική μελέτη των αρετών και των αδυναμιών των γεννητόρων. Μόνο αρσενικοί και θηλυκές της καλύτερης ποιότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σχετική ασφάλεια σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα Κλειστής εκτροφής.

Το κλειστό σύστημα εκτροφής αποτελεί πολύτιμο αρωγό για τη γενετική έρευνα, αφού φέρνει στην επιφάνεια τους κρυμμένους γονότυπους που φέρει ένα άτομο. Λόγω της ακραίας φύσης της μεθόδου και της πιθανότητας να προκαλέσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα στους απογόνους, το κλειστό σύστημα εκτροφής δε χρησιμοποιείται συχνά από τους εκτροφείς σκύλων. Ορισμένοι εκτροφείς, που έχουν μεγάλο και καλά οργανωμένο πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα για να ελέγξουν τους απογόνους των επιβητόρων τους. (Μια μέθοδος ελέγχου επιβητόρων είναι το ζευγάρωμά του με πολλές από τις κόρες του. Η μελέτη των απογόνων καθορίζει το αν εκείνος φέρει ανεπιθύμητα γονίδια κρυμμένα σε ετεροζυγωτική κατάσταση.) Αφού ο επιβήτορας αποδείξει ότι είναι εξαιρετικού γονοτύπου, ο έμπειρος εκτροφέας μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει μ’ αυτή τη μέθοδο για να αυξήσει την υπεροχή των μελλοντικών γεννητόρων

.

LINEBREEDING : ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η μέθοδος της Γραμμικής Αναπαραγωγής είναι η πλέον συντηρητική μορφή ενδογαμικής εκτροφής και συνήθως σχετίζεται με αργή βελτίωση και περιορισμένο κίνδυνο παραγωγής ανεπιθύμητων ατόμων. Αφορά το ζευγάρωμα μεταξύ κοντινών ή μακρινών συγγενικών σκύλων, αλλά δε βασίζεται στις διαρκείς συζεύξεις μεταξύ πατέρα-κόρης, μητέρας-γιου ή αδελφού-αδελφής. Ο κύριος σκοπός της γραμμικής εκτροφής είναι η μετάδοση ενός μεγάλου ποσοστού γονιδίων ενός εξαιρετικού προγόνου από γενιά σε γενιά χωρίς να προκληθεί αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών, γεγονός που συμβαίνει με την ενδογαμική μέθοδο.

Επειδή η μέθοδος της γραμμικής αναπαραγωγής δε βασίζεται απόλυτα στο ζευγάρωμα πολύ συγγενών ατόμων (με πολύ όμοιους γονότυπους), δεν προκαλεί υποχρεωτικά ταχεία αύξηση στα ζεύγη των ομοζυγωτών γονιδίων. Ως εκ τούτου, δε φέρνει στην επιφάνεια τα ανεπιθύμητα υποτελή γονίδια με τόσο εκτενή τρόπο όσο το κλειστό σύστημα. Για το λόγο αυτό, η γραμμική αναπαραγωγή είναι, σε γενικές γραμμές, το ασφαλέστερο συγγενικό πρόγραμμα εκτροφής για τους περισσότερους εκτροφείς.

Το εντατικό ενδογαμικό πρόγραμμα (και η αυξημένη ομοζυγωτία που συνεπάγεται) συχνά σχετίζεται άμεσα με μια αύξηση στην έκφραση πολλών ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών. Επομένως, ο εκτροφέας που στηρίζεται στη γραμμική αναπαραγωγή θα πρέπει να μελετάει τους γενεαλογικούς χάρτες των γεννητόρων κάθε πιθανού ζευγαρώματος με προσοχή και να καθορίζει το αν τα δύο ζώα που θα χρησιμοποιηθούν έχουν κοντινή σχέση καθώς και το πόσο κοντινή είναι η σχέση αυτή. Ακολουθώντας συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, ο εκτροφέας μπορεί να περιορίσει την ενδογαμική μέθοδο (και επομένως την ομοζυγωτία) στα ζώα εκτροφής του, αυξάνοντας ταυτόχρονα την επιρροή ενός κοινού προγόνου σε ολόκληρη τη γραμμή αίματος

OUTCROSSIG : EΞΩ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζουμε το ζευγάρωμα δύο σκύλων που δεν έχουν καμία συγγένεια μεταξύ των, στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να έχουμε την παραμικρή ένδειξη για τα αποτελέσματα του ζευγαρώματος. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στο φαινότυπο των γεννητόρων ή (και) στις εργασιακές των αρετές.

CROSSBREEDING : ΕΞΩΦΥΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

Η εξωφυλετική διασταύρωση είναι το ζευγάρωμα δύο σκύλων που ανήκουν σε διαφορετικές φυλές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ετέρωσης, απότομης αύξησης δύναμης (υγείας) και γονιμότητας, που προκαλείται από την αύξηση την ετεροζυγωτίας. Επειδή οι σκύλοι από διαφορετικές φυλές συνήθως φέρουν πολύ διαφορετικούς γονότυπους, αυτή η μέθοδος προκαλεί μια ακόμη πιο ακραία μορφή ετέρωσης. Η πιθανότητα συμβολής ταυτόσημων αλλήλων από κάθε γονέα προς τους απογόνους είναι πάρα πολύ απίθανη. Η ετέρωση από την εξωφυλετική μέθοδο εκτροφής συχνά φαίνεται ως μια ξαφνική βελτίωση φυσικών χαρακτηριστικών, όπως το μέγεθος, η αντοχή, η αντίσταση στις ασθένειες κ.λ.π. Νέες φυλές εγκαθιδρύονται μερικές φορές από τα ζευγαρώματα μελών δύο ή περισσοτέρων φυλών και την προσεκτική ενδογαμική αναπαραγωγή των αρχικών απογόνων αυτών των ζευγαρωμάτων. Η εξωφυλετική αναπαραγωγή εισάγει (αρχίζει) την επιθυμητή αλλαγή, ενώ η ενδογαμική μέθοδος εκτροφής αυξάνει την πιθανότητα μετάδοσης των χαρακτηριστικών με σταθερό τρόπο από γενιά σε γενιά.

Υ.Γ. Τα ανωτέρω έχουν περισυλλεγεί από διάφορα βιβλία και το διαδύκτιο. Αποτελούν μέρος του σεμιναρίου περί εκτροφής που με την βοήθεια την συζύγου μου Ερήνης έχουμε κάνει σε ομίλους και σχολές εκπαιδευτών.

του Γιάννη ΝικολακόπουλουΠηγή: http://www.labradors.gr/ektrofi.htm
Advertisements

Η εκτροφή είναι τέχνη

Η Εκτροφή είναι Τέχνη αλλά είναι και Ευθύνη. Με τον όρο «εκτροφή» δεν εννοούμε την ανεύθυνη κουταβοπαραγωγή η οποία συντελεί στον υπερπληθυσμό των σκύλων. Σκεφθείτε πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν υπεύθυνοι ιδιοκτήτες για όλα τα κουτάβια που γεννιούνται, ιδιαίτερα σε μια χώρα σαν τη δική μας, με τα γνωστά αντικειμενικά προβλήματα: αστυφιλία, έλλειψη κυνοφιλικής παράδοσης & ενημέρωσης, έλλειψη χώρων άσκησης, στεγαστικό πρόβλημα, αντι-κυνοφιλική νομοθεσία κλπ.

Εκτροφή δικαιολογείται μόνον όταν συντελεί στην διαρκή βελτίωση της φυλής από κάθε άποψη: χαρακτήρα, υγεία, μορφολογία, ικανότητες, αισθητικά χαρακτηριστικά – και όλα αυτά συγχρόνως, χωρίς ο ένας τομέας να παραμελείται χάριν κάποιου άλλου. Κάθε κάτοχος (καθαρόαιμου) στον κόσμο σήμερα είναι θεματοφύλακας της φυλής: την κληρονόμησε από τους προηγούμενους και δεν του ανήκει, αλλά έχει καθήκον να την παραδώσει στους επόμενους αν όχι καλύτερη, τουλάχιστον το ίδιο καλή όσο ήταν όταν την παρέλαβε.

Βελτίωση της φυλής μπορεί να προσφέρει όχι μόνο εκείνος που επιλέγει να εκθρέψει, αλλά το ίδιο – και ακόμα περισσότερο – εκείνος που αποφασίζει να μην εκθρέψει, απαλλάσσοντας τη φυλή από τη διαιώνιση σκύλων που δεν είναι απόλυτα άξιοι να αναπαραχθούν. Η εκτροφή δεν δικαιολογείται όταν γίνεται για συναισθηματικούς λόγους («θέλω ένα κουταβάκι από το σκύλο μου, γιατί τον αγαπώ πολύ») αλλά ούτε όταν γίνεται από προσωπική ματαιοδοξία, μόνο και μόνο για να κατεβαίνει κανείς στις εκθέσεις.

Δυστυχώς σήμερα, σε μεγάλο ποσοστό, η συμμετοχή στις εκθέσεις (και ο αγώνας για διάκριση σ’ αυτές) έχει ξεπέσει, από «εργαλείο» (για την επιλογή των καλυτέρων προς αναπαραγωγή ατόμων της φυλής) έχει καταντήσει αυτοσκοπός για ορισμένους.
Είναι άνθρωποι που, εθισμένοι στις δόσεις ανωτερότητας που αντλούν από τα επιτεύγματα των σκύλων τους και από τις στιγμές δόξας των στίβων, ξεχνούν τον αντικειμενικό στόχο (που είναι – ή θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι! – να υπηρετήσουν την φυλή με σεμνότητα και συνέπεια) και καταλήγουν να χρησιμοποιούν τη φυλή για υπηρετεί τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.

Αυτοί οι κάτοχοι, αν μεταπηδήσουν στο χώρο της εκτροφής, γίνονται πολύ κακοί εκτροφείς, διότι, η νίκη είναι μεν ισχυρό κίνητρο στην επιδίωξη της ποιότητας, αλλά η επιδίωξη της νίκης με οποιοδήποτε κόστος οδηγεί, αργά ή γρήγορα, σε υποβιβασμό των ηθικών κανόνων που διαχωρίζουν την επιλεκτική εκτροφή από την αδιάκριτη κουταβοπαραγωγή.

Η εκτροφή προϋποθέτει γνώσεις σε πολλούς τομείς, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βελτίωση της φυλής.

Όποιος λοιπόν θέλει να λέγεται «εκτροφέας» πρέπει να διαθέτει:

  1. Απόλυτη γνώση του Προτύπου της φυλής σε βάθος, πλήρη κατανόηση των εννοιών του και ικανότητα να συλλάβει την ιδεατή εικόνα του τέλειου εκπροσώπου της φυλής.
  2. Άριστη γνώση της ιστορίας της φυλής, γιατί η αρχική της χρήση και η εξελικτική της πορεία δεν την κάνουν απλώς αυτό που είναι σήμερα αλλά αποτελούν και τη συνισταμένη των δυνατοτήτων της για το μέλλον.
  3. Eξαίρετη γνώση των γενεαλογίων των σκύλων που χρησιμοποιεί στην εκτροφή.Αυτό σημαίνει, εκτίμηση των αρετών και των ελαττωμάτων τους & γνώση των γενετικών επιδόσεων (τί ποιότητα απογόνων έδωσαν δηλαδή) των ίδιων αλλά και των άμεσα συγγενών τους, για πολλές γενιές πίσω.
    Οι φωτογραφίες και οι πρωταθληματικοί τίτλοι δεν αρκούν.
    Πρέπει να γνωρίζει κανείς την υγεία και τα πιθανά προβλήματα των σκύλων που υπάρχουν σε κάθε γενεαλόγιο, καθώς και τα  «μονοπάτια» μετάδοσης των επιθυμητών και των ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών τους στις επόμενες γενιές.
    Μπορεί π.χ. ένας σκύλος να είναι πολύ-πρωταθλητής αλλά όλα του τα αδέλφια να παρουσίασαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο πιθανότατα να ανακύψει, χρησιμοποιώντας τον ίδιο σαν επιβήτορα, στα παιδιά του ή (ακόμα χειρότερα) στα εγγόνια του.
  4. Αντικειμενική γνώση των προβλημάτων της φυλής, μορφολογικών, ανατομικών και υγείας & ασυμβίβαστη συστράτευση για την εξάλειψή τους.

Γνώση των γενετικών συστημάτων μετάδοσης αυτών των ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών.

Π.χ., επειδή αρκετά κληρονομικά προβλήματα υγείας είναι πολυγονιδιακά (οφείλονται δηλαδή στην συνεργασία πολλών γονιδίων) πρέπει ο εκτροφέας να γνωρίζει τις στατιστικές τάσεις εμφάνισης αυτών των προβλημάτων σε κάθε γενεαλογική γραμμή.

Οι ασθένειες που οφείλονται σε κυρίαρχα ή υποτελή γονίδια είναι απλούστερες στην αντιμετώπισή τους, όταν είναι μονογονιδιακές,αλλά ο εκτροφέας πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιοί σκύλοι είναι φορείς και ποιοί όχι.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο εκτροφέας πρέπει να είναι ένας ευφυής, πολυμαθής και φιλομαθής άνθρωπος, με καλές γνώσεις γενετικής και με την δυνατότητα να ενημερώνεται συνέχεια από την επιστήμη και να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του εκτροφείς σε όλο τον κόσμο.

Αλλά η γνώση από μόνη της δεν αρκεί αν δεν υπάρχει ήθος και υπευθυνότητα.

Ο εκτροφέας πρέπει να είναι ο πιο αυστηρός και αντικειμενικός κριτής των ίδιων του των σκύλων έτσι ώστε να επιλέξει μόνο τα ζευγαρώματα εκείνα που πράγματι μπορεί κανείς αντικειμενικά να πεί ότι υπόσχονται βελτίωση της φυλής, αποκλείοντας από την αναπαραγωγή σκύλους οι οποίοι, ακόμα και αν έχουν κερδίσει μεγάλες διακρίσεις, δεν είναι πραγματικά άξιοι να γίνουν γεννήτορες.

Ο εκτροφέας δεν πραγματοποιεί γέννες αν το μέλλον των κουταβιών που θα γεννηθούν είναι αβέβαιο, αν δεν προτίθεται να κρατήσει κουτάβι ο ίδιος και αν δεν έχει εξασφαλίσει αγαθή συνεργασία με τους νέους ιδιοκτήτες, ούτε αν δεν έχει την πρακτική δυνατότητα να παραμείνει υπεύθυνος για τα κουτάβια που θα φέρει στον κόσμο για όλη τους τη ζωή και να τα συνδράμει, αν οι ιδιοκτήτες τους αποδειχτούν ανεύθυνοι ή ανίκανοι πλέον να τα συντηρήσουν.

Ο εκτροφέας επιλέγει ιδιοκτήτες για τα κουτάβια του με προσοχή και με γνώμονα το συμφέρον των ίδιων των σκύλων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους με ενδιαφέρον και προσφέρει απλόχερα τη γνώση και τις συμβουλές του.

Ο εκτροφέας λειτουργεί πάντοτε σαν θεματοφύλακας που προστατεύει την φυλή από εμπορική εκμετάλλευση, αποτρέποντας ανθρώπους που έχουν επιπόλαιο ή λανθασμένο ενδιαφέρον ή, το χειρότερο, ιδιοτελή κριτήρια για την απόκτησή της.

Αλλά και ο κάθε νέος θαυμαστής και υποψήφιος ιδιοκτήτης της φυλής έχει την ευθύνη να επιλέξει σωστά και ενημερωμένα: προτιμώντας να ενισχύσει τους υπεύθυνους και σοβαρούς εκτροφείς με την προτίμησή του και αποφεύγοντας τους αδαείς, τους μεταπωλητές και τους περιστασιακούς κουταβοπαραγωγούς.

Κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις και προβάλλοντας τις σωστές απαιτήσεις, μπορεί ακόμα και ο πιο «καινούργιος» κυνόφιλος να εξετάσει τις γνώσεις, την ευθύτητα, τις ποιοτικές προδιαγραφές και την προϊστορία του καθενός που δηλώνει εκτροφέας.

Η εκτροφή είναι λειτούργημα: αποφύγετε όλους εκείνους που δηλώνουν ότι οι σκύλοι τους είναι «τέλειοι» και «απαλλαγμένοι από όλα τα «προβλήματα» που μπορούν να παρουσιαστούν στη φυλή, αλλά δεν έχουν τα ιατρικά πιστοποιητικά που θα αποδείκνυαν κάτι τέτοιο.

Αποφύγετε επίσης όσους χρεώνουν εξωφρενικά υψηλές τιμές αλλά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η μετέπειτα ζωή του κουταβιού που ανυπομονούν να σας πουλήσουν.

Ο υπεύθυνος εκτροφέας γίνεται ακόμα και αδιάκριτος ή φορτικός προκειμένου να πειστεί ότι το κουτάβι του, θα «πέσει σε καλά χέρια» και είναι πρόθυμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση με ειλικρίνεια και χωρίς κομπορρημοσύνη.

Απευθυνόμενος μόνο σε άτομα που λειτουργούν όπως περιγράψαμε παραπάνω, τα οποία υπηρετούν τη φυλή με αγάπη και ευσυνειδησία, μπορεί ο κάθε υποψήφιος κάτοχος (καθαρόαιμου) να είναι σίγουρος ότι βάζει και αυτός ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα της φυλής με θετικό τρόπο.

Μαρία Winsor-Γκινάλα
Εκτροφέως, κρίτου

 

Dimosthenis Moumiadis
kynagon Positive Dog Training
info@kynagon.grΗ βία ως κύρια αιτία επιθετικότητας των σκύλων.

Υπάρχουν διάφορες αιτίες για τις οποίες ο σκύλος παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά.
Η πρώτη και κυριότερη αιτία επιθετικότητας  είναι η βία.
Ξεκινώντας όμως, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ονομάζουμε βία απέναντι στον σκύλο.
Οποιαδήποτε συμπεριφορά μας, μπορεί να προκαλέσει φόβο ή πόνο  στον σκύλο πρέπει να θεωρείται βία.
Ακόμα και εδώ όμως θα παρατηρήσουμε ότι η ποιότητα και ποσότητα βίας που μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι και να προκαλέσει ανάλογα συναισθήματα στους τετράποδους φίλους μας είναι σχετική κατά άτομο(άνθρωπο και σκύλο).
Για τον σκύλο μου τον «Πάκο» ένα γκόλντεν ριτρίβερ, η παραμικρή δυνατή ένταση στην φωνή είναι μια τρομακτική εμπειρία, ενώ η «Τζούντη» το γερμανικό ποιμενικό που με συντροφεύει, θα αντιδράσει στο ίδιο ερέθισμα με μεγαλύτερη ψυχραιμία.
Πολλές φορές έχω ακούσει να μου λένε ότι, «εγώ δεν χρησιμοποιώ βία στον σκύλο μου, να μόνο που μερικές φορές του έχω ρίξει κανα δυο με εφημερίδα και τον τσάκωσα από το σβέρκο, όταν έκανε την ανάγκη του «μέσα» ή όταν δάγκωνε τα έπιπλα  όταν ήταν 3 μηνών».
Άλλος πάλι έριχνε μια αλυσίδα στον σκύλο του, όταν ήθελε να τον «διορθώσει» για κάποια λάθος συμπεριφορά(γιατί έτσι του είπαν… ότι είναι το σωστό) και ένιωθε καλά, νομίζοντας ότι αφού δεν του έριξε καμιά κλωτσιά….όλα εντάξει.
Έναν σκύλο που διαρκώς τον μαλώνουμε (διορθώνουμε) για την λάθος κατά την γνώμη μας συμπεριφορά του, σίγουρα θα του δημιουργήσουμε νευρικότητα, φοβία, αβεβαιότητα και γενικώς θα έχουμε έναν σκύλο που θα αποφεύγει να δοκιμάζει συμπεριφορές, ενώ από την άλλη δεν θα έχουμε δώσει στον σκύλο μας να καταλάβει, τι θέλουμε από αυτόν. Αν μάλιστα πρόκειται για σκύλο εργασίας-σπορ   θα τον έχουμε «χαλάσει» και σίγουρα δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε.
Πολλές φορές ο σκύλος μας δείχνει να «αντέχει» στην τιμωρία. Αυτό όμως είναι μια λανθασμένη αξιολόγηση καθώς τις περισσότερες φορές δεν αναγνωρίζουμε τα «σημάδια»  – τα οποία είναι κάποια σήματα ηρεμίας που μας στέλνει, γυρίζοντας το κεφάλι στο πλάι η μυρίζοντας το χώμα, γλείφοντας γρήγορα την μουσούδα κ.λ.π – λέγοντάς μας στην σκυλίσια γλώσσα, ότι δεν νιώθει καλά και πρέπει να σταματήσουμε.
Παρερμηνεύοντας λοιπόν εμείς την συμπεριφορά του σκύλου(πολλές φορές νομίζουμε ότι αδιαφορεί ή κατάλαβε το λάθος του…) συνεχίζουμε την ίδια τακτική.
Η βία λειτουργεί συσσωρευτικά για τον σκύλο μας με αποτέλεσμα να έχουμε αργότερα μια αιφνίδια έξαρση της επιθετικής συμπεριφοράς.
Άλλες πάλι φορές η ηλικία του σκύλου είναι τέτοια(είναι κουτάβι) που δεν του επιτρέπει να εμφανίσει ανάλογα σημάδια επιθετικότητας.
Η ανασφάλεια και ο φόβος σε όλα τα όντα του πλανήτη είναι η κύρια αιτία επιθετικής έκφρασης με όποια μορφή μπορεί αυτή να εμφανιστεί.
Έτσι συμβαίνει και με τον σκύλο.
Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι λόγοι όπως είπαμε και στην αρχή, που μπορεί να έχουμε επιθετική συμπεριφορά από κάποιον σκύλο.
Η ασύδοτη «αγάπη» σε μια σχέση  χωρίς όρια μπορεί να αλλάξει το στάτους της ιεραρχίας και να προκαλέσει διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς και επιθετικότητα.
Η λάθος ή η ημιτελής κοινωνικοποίηση θα προκαλέσει φοβίες και επιθετικότητα στις περισσότερες περιπτώσεις.
Τέλος έχουμε και την γενετική προδιάθεση του σκύλου(έντονη κτητικότητα, ιδιαίτερη ευαισθησία-φοβίες κ.λ.π) αλλά και τις περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα υγείας.
Για όλα όμως αυτά που προαναφέραμε τον σημαντικότερο ρόλο παίζει η συμπεριφορά του κηδεμόνα του σκύλου. Αυτή είναι που μπορεί να καθορίσει αλλά και να διορθώσει τα κακώς κείμενα ακόμη και της προδιάθεσης του ζώου.
Μην ακούτε συμβουλές του τύπου, «σπάστου από νωρίς τον τσαμπουκά» γιατί μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει μπούμερανγκ αυτή η λογική  και αργότερα ο σκύλος να παρουσιάσει  επιθετικότητα σε σας ή σε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας εκεί που δεν το περιμένετε και αυτό μπορεί να συμβεί ξαφνικά και σε διαφορετική χρονική στιγμή της ζωής του ζώου που σε παλαιότερη παρόμοια κατάσταση δεν θα είχε φανερώσει καμιά απολύτως συμπεριφορά.
Αν για κάποιο λόγο ο σκύλος σας, παρουσιάσει σημάδια επιθετικότητας, μην απαντήσετε με οποιαδήποτε μορφή βίας, αλλά συμβουλευτείτε άμεσα κάποιον ειδικό στις συμπεριφορές των σκύλων.Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα από την αρχή, μπορούμε να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και η κατάσταση να αλλάξει. Η επιθετικότητα στους σκύλους είναι μια σοβαρή κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και με μεγάλη υπευθυνότητα.
.
kynagon Positive Dog Training
Δημοσθένης Μουμιάδης
Επαγγελματίας Θετικός Εκπαιδευτής Σκύλων

Αλωπεκία και εναλλακτική κτηνιατρική

Σκυλος    5 ετων εμφανισε  αλωπεκια  δηλ.  πτωση τριχωματος    στον κορμο   μετα από  κουρεμα. Τα ποδια , ο λαιμος  και το κεφαλι  ειχαν τριχωμα. Η  προστατιδα  του ζωου  κατεληξε να κυκλοφορει με τον σκυλο της μονο νυχτα λογω της παραξενης εμφανισης του , μιας και το τριχωμα που παρεμενε ηταν μακρυ σε αντιθεση με τον γυμνο κορμο.   Εκανε επανειλημμενες προσπαθειες να  διευκρινησει την αιτια  και να  αποκαταστησει το τριχωμα  και  μην βρισκοντας λυση ,αποφασισε να στραφει στην εναλλακτικη κτηνιατρικη.

Ο σκυλος υιοθετηθηκε από αδεσποτο κουταβι  και  ηταν τραυματισμενο  όταν το βρηκε η προστατιδα του .  Εγινε μαλιστα και εξορυξη του βολβου λογω τραυματισμου.

Στην ομοιοπαθητικη  η ληψη του ιστορικου μπορει να διαρκεσει  εως  μιαμιση ωρα , γινεται λεπτομερης αναλυση του περιστατικου και τα στοιχεια αξιολογουνται προσεκτικα από τον γιατρο . Καποιες  φορες  αναλογα με την κριση του γιατρου  η  «αιτια»  μπορει να ληφθει  σοβαρα υποψην .

Στην συγκεκριμενη περιπτωση  θεωρησα ότι  υπηρχε μια   αντιστοιχια της διαδικασιας του κουρεματος  με   το αρχικο σοκ που υπεστη ο σκυλος όταν τραυματιστηκε.

Ο  φοβος   της κακοποιησης που  αναπτυχθηκε  οδηγησε σε μια ψυχοσωματικη παθολογια με  εκφραση της την αποπτωση του τριχωματος.

Το  φαρμακο που εδωσα ηταν το  Arnica  .  Σε λιγο διαστημα  το τριχωμα αποκατασταθηκε προς μεγαλη χαρα της προστατιδας και προς εκπληξη  των γνωστων  , φιλων , αλλα και κτηνιατρων που το ειχαν  δεχθει για θεραπεια .

Εδώ να πουμε λιγα λογια για την  Αrnica . Είναι φαρμακο το οποιο προερχεται από ένα φυτο  και από εκει πηρε το ονομα του (Αrnica Montana )

Tην  Αrnica  montana   μπορουμε να την δωσουμε  και σε  τραυματισμους ,μωλωπισμους αιμορραγιες . Είναι φαρμακο πρωτων βοηθειων.   Όμως περα  από την δραση της στο σωματικο επιπεδο  εχει επιδραση και στην ψυχοδιανοητικη σφαιρα .Ετσι εχει θεραπευτικη δραση και σε φοβο πως οποιοσδηποτε με πλησιαζει θα με βλαψει,θα μου κανει κακο.

Αυτό αποδειχτηκε και στην περιπτωση του  μικρου μας φιλου  δινοντας του ξανα το πλουσιο τριχωμα του.

HolisticVet.gr

Ευγενία Μαρτσοπούλου
Κτηνίατρος Ομοιοπαθητικός Ζώων

Η Γλώσσα των Σκύλων

Σίγουρα πολλοί από εμάς ακούγοντας  τα σκυλιά μας να γαβγίζουν σκεφτόμαστε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας τους. Ο σκύλος χρησιμοποιεί το γάβγισμα για να δείξει κάποια πράγματα (κάποιος μπαίνει στον χώρο του, θέλει να προσελκύσει την προσοχή μας, είναι στρεσαρισμένος κ.λ.π) αλλά αυτή δεν είναι η πρώτη και μόνη του επιλογή.

Ο σκύλος είναι ζώο που ζει σε ομάδες και μέσα από αυτήν την επιλογή του έχει καταφέρει να επιβιώνει εδώ και χρόνια – να κυνηγά για την τροφή του, να αμύνεται, να πολλαπλασιάζεται.  Κάποιο αδύναμο ζώο, τραυματισμένο η άρρωστο δεν μπορεί να προσφέρει και απομακρύνετε από την ομάδα με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να επιβιώσει.  Αυτή ακριβώς είναι και η ανάγκη που κάνει τα σκυλιά να μην θέλουν να έρχονται σε άσκοπες «μάχες» μεταξύ τους μήπως και τραυματιστούν και δεν τα καταφέρουν.

Έτσι έχουν αναπτύξει έναν κώδικά σημάτων σώματος με σκοπό να επικοινωνούν μεταξύ τους και να προλαμβάνουν αντιπαραθέσεις και προστριβές που σε κανένα μέλος της ομάδας δεν συμφέρoυν.

Αυτός ο κώδικας γνωστός ως σήματα ηρεμίας, έχει παρατηρήσει και αποκωδικοποιήσει  η διάσημη,  για αυτήν την εργασία της,  Νορβηγίδα εκπαιδεύτρια και ειδική στην συμπεριφορά σκύλων Turid Rugaas.

Είναι περίπου 30 τον αριθμό, με ορισμένα σκυλιά να έχουν πλουσιότερο λεξιλόγιο από κάποια άλλα. Ενδεικτικά  θα αναφέρουμε κάποια τα οποία μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτά με λίγη παρατήρηση. Χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή σε συνδυασμούς.

Έχετε δει σίγουρα τον σκύλο σας να χασμουριέται. Δεν είναι κουρασμένος πάντα. Τις περισσότερες φορές, είναι ένα σημάδι ότι βρίσκεται σε στρες και προσπαθεί να χαλαρώσει την δύσκολη κατάσταση στην οποία  βρίσκεται και δεν μπορεί να διαχειριστεί.  Όταν είμαστε θυμωμένοι και φωνάζουμε,  όταν σκύβουμε από πάνω του ή τον αγκαλιάζουμε, όταν βρισκόμαστε στον κτηνίατρο,  όταν γενικώς τον πιέζουμε να κάνει κάτι που δεν θέλει ή δεν καταλαβαίνει αλλά και όταν βρίσκεται σε κατάσταση  έντονου ενθουσιασμού  ή ανυπομονησίας μπορούμε να τον δούμε να χασμουριέται ή και να κάνει και άλλα σήματα όπως θα δούμε παρακάτω.

Παρατηρήστε τον σκύλο σας όταν προσπαθείτε να του βγάλετε μια φωτογραφία, σπάνια θα καταφέρεται να μην τον δείτε να γυρίζει το κεφάλι του στο πλάι.

Το γύρισμα του κεφαλιού στο πλάι ή και ολόκληρου του σώματος είναι ένα ξεκάθαρο σήμα ηρεμίας και ο σκύλος το χρησιμοποιεί πολύ συχνά όταν νιώσει απειλή, όταν τον κοιτάμε επίμονα(επιθετικό σήμα από μέρους μας), όταν κάποιος έρχεται γρήγορα επάνω του, όταν του φωνάζουμε.

Το γρήγορο γλύψιμο της μύτης είναι ένα επίσης σήμα ηρεμίας που μπορούμε να διακρίνουμε  ειδικά  όταν κοιτάμε τον σκύλο  από μπροστά.

Το γρήγορο ανοιγοκλείσιμο  των ματιών, το πάγωμα ή αλλιώς η ακινησία, το αργό πλησίασμα,  η ημικυκλική τροχιά  προσέγγισης, το κάθισμα αλλά και το  ξάπλωμα σε μία συνάντηση σκύλων που σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύετε και με γύρισμα της πλάτης αλλά και όλα τα παραπάνω  σινιάλα,  είναι σήματα ηρεμίας  που δείχνουν ότι ο σκύλος δεν νιώθει άνετα και προσπαθεί να δώσει ένα μήνυμα με το όποιο θα χαλαρώσει την όλη κατάσταση ή θα δείξει προς κάποιον άλλο σκύλο που δείχνει φοβισμένος ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί.

Μπορεί να δείτε επίσης  κάποια ενήλικα σκυλιά  να  αρχίσουν να συμπεριφέρονται  σαν κουτάβια όταν τα μαλώνετε,  χοροπηδώντας εδώ και εκεί, κάποια άλλα να  «χαμογελούν» τραβώντας τα χείλη τους (είτε σαν μια χαρούμενη επαφή είτε σαν ηρεμία) και κάποια κουτάβια να γλύφουν τα μεγαλύτερα στο στόμα.

Αυτή την φιλειρηνική  γλώσσα  χρησιμοποιούν οι σκύλοι μεταξύ τους για να διαχειριστούν ομαλά  της κοινωνικές τους επαφές και νομίζοντας  ότι εμείς τους καταλαβαίνουμε  την απευθύνουν  και προς τα εμάς, που τις περισσότερες φορές όχι μόνο  την αγνοούμε,  αλλά  και τιμωρούμε τον σκύλο μας που την χρησιμοποιεί.

Τέτοια  σήματα  έχουμε όλοι μας δει κατά καιρούς αλλά δεν έχουμε δώσει την απαραίτητη  σημασία ή τα έχουμε ερμηνεύσει διαφορετικά, όπως στην ιστορία που ακολουθεί.

Ο Ρέξ έχει βγει με τον ιδιοκτήτη του βόλτα νωρίς το πρωί. Εκείνος βιάζεται να πάει στην δουλειά του και φωνάζει τον σκύλο να επιστρέψει με έντονο και αυστηρό τόνο στην φωνή του. Ο Ρέξ στρεσαρισμένος από από τον τόνο της φωνής του κυρίου του  και προσπαθώντας να τον ηρεμήσει αρχίζει να  κινείται με αργό ρυθμό μυρίζοντας το έδαφος. Ό ιδιοκτήτης του νομίζοντας  ότι ο σκύλος αδιαφορεί για την εντολή  του αρχίζει να φωνάζει πραγματικά θυμωμένος.  Ο Ρέξ συνεχίζοντας την προσπάθειά του να τον ηρεμήσει,  παγώνει,  γυρίζει το κεφάλι του στο πλάι πότε δεξιά  και πότε αριστερά,  γλύφει την μύτη του.  Ο ιδιοκτήτης πλησιάζει απειλητικά.

Ο σκύλος ξαπλώνει κάτω και του γυρίζει την πλάτη στέλνοντάς του ένα  εντονότατο  σήμα  ηρεμίας.  Ο άνθρωπος νομίζοντας ότι ο σκύλος συνεχίζει να αρνείται  να υπακούσει,  έχει πλησιάσει πλέον απειλητικά πολύ κοντά του, φωνάζει ή τον χτυπά κιόλας.  Η επόμενη κίνηση του σκύλου θα μπορούσε να είναι γρύλισμα ή και δάγκωμα από έναν φοβισμένο σκύλο που τόση ώρα προσπαθεί να επικοινωνήσει ειρηνικά και δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί δεν ανταποκρίνεται ο κύριός του σε αυτό. Ο συγκεκριμένος σκύλος απλά ούρησε πάνω του από φόβο.

Η παραπάνω ιστορία είναι πραγματική και περιγράφει  πώς αγνοώντας αλλά και τιμωρώντας πολλές φορές την γλώσσα συνεννόησης των σκύλων, μπορούμε να τους οδηγήσουμε σε σύγχυση αλλά ακόμα και σε διακοπή της χρήσης της, με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα για τον σκύλο μας, μια και δεν μπορεί πλέον να επικοινωνήσει ειρηνικά  με τους όμοιούς του.

Υπάρχουν πολλά ακόμη σήματα ηρεμίας και αν παρατηρήσετε προσεκτικά θα διακρίνετε στον σκύλο σας κάποια από αυτά που αναφέραμε,  η άλλα πάλι σε συνδυασμούς,  αλλά και κάποια που πιθανών να έχει βρει ο δικό σας τετράποδος φίλος, για να επικοινωνεί μαζί σας.  Αν παρατηρήσετε κάποιο σήμα ηρεμίας από τον σκύλο σας, σταματήστε να τον πιέζετε, δώστε του χρόνο και χώρο και δοκιμάσετε να του απαντήσετε και εσείς με ένα δικό σας σήμα, όσο αστείο και αν σας φαίνεται,  είτε γυρίζοντας το κεφάλι σας στο πλάι ή με μερικά χασμουρητά  ή ακόμη και ένα γρήγορο γλείψιμο τον χειλιών σας  η ανοιγοκλείσιμο  των ματιών και θα δείτε πως ο σκύλος σας  σε λίγο θα ηρεμήσει και θα σας απαντήσει με ένα αντίστοιχο η διαφορετικό σήμα ηρεμίας.

Kynagon Positive Dog Training
Δημοσθένης Μουμιάδης
Επαγγελματίας Θετικός Εκπαιδευτής Σκύλων

Θέλω να αποκτήσω σκύλο.

Η ώρα να εκπληρωθεί η επιθυμία μου έφτασε !! Επιτέλους θα αποκτήσω και εγώ έναν υπέροχο τετράποδο σύντροφο, «τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου» έναν σκύλο.

Κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία απόκτησης ενός κουταβιού με ενθουσιασμό, όνειρα και προσδοκίες που ο καθένας μας κρύβει μέσα στο μυαλό του, αλλά στην διάρκεια συνήθως τα πράγματα αλλάζουν, αρκετές φορές προς το χειρότερο και συνήθως κατά του σκύλου. Το αποτέλεσμα, εγκατάλειψη ή ακόμη και ευθανασία σε ακραίες περιπτώσεις.
Ας δούμε όμως τα πράγματα από την αρχή και ποια θα πρέπει να είναι τα κριτήρια απόκτησης ενός κουταβιού.
Τα σκυλιά ζουν μαζί μας από τα αρχαία χρόνια και στην εξέλιξή τους έχουν διαμορφωθεί από τους ανθρώπους να εκτελούν διάφορες εργασίες, όπως το κυνήγι, η ιχνηλασία, η επαναφορά θηράματος, η καθοδήγηση και φύλαξη κοπαδιών και ανθρώπων η έλξη ελκήθρου αλλά και η διάσωση.
Όλες αυτές οι διαφορετικές φυλές που έχουν επιλεγεί – «κατασκευαστεί»  να εξυπηρετούν όλες αυτές τις δραστηριότητες έχουν η κάθε μια τους τις ιδιαίτερες δυνατότητες αλλά και χαρακτηριστικά τους.
Αυτές ακριβώς τις ιδιαιτερότητες  πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας όταν επιλέγουμε μια φυλή είτε για συντροφιά είτε για εργασία.
Για παράδειγμα, ένα σκυλί «φύλακας» έχει έντονο το αίσθημα της προστασίας χώρου ή ατόμων και αν από μικρό δεν το κοινωνικοποιήσουμε επιμελώς, αλλά αντίθετα και τις περισσότερες φορές εν αγνοία μας, ενισχύσουμε τα χαρακτηριστικά αυτά, το πιθανότερο είναι να αντιμετωπίσουμε έντονες και επικίνδυνες συμπεριφορές που θα κάνουν τον σκύλο ακατάλληλο για οικογένεια.
Ένα κυνηγόσκυλο επαναφοράς, έχει την τάση από μικρό να μεταφέρει αντικείμενα και γενικώς να βάζει πράγματα στο στόμα του να μασουλάει διάφορα, αλλά και να διεγείρεται έντονα από την κίνηση. Επίσης είναι συνήθως πολύ ενεργητικό και χρειάζεται χρόνο και χώρο για εκτόνωση και δραστηριότητες.
Στην κατηγορία των «τεριέ» συναντάμε άτομα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα  στους διάφορους ήχους  και μπορεί να γίνουν εύκολα νευρικά στο άκουσμα του κουδουνιού της πόρτας ή ακόμη και στις ομιλίες των γειτόνων.
Κάνοντας μία έρευνα για τις έμφυτες δυνατότητες και χαρακτηριστικά της φυλής που μας ενδιαφέρει μπορούμε να αποφύγουμε κάποια σοβαρά λάθη, αλλά και να καταλήξουμε σωστότερα στον κατάλληλο σκύλο για την δικιά μας οικογένεια και τον τρόπο ζωή μας.
Καταλήγοντας στην φυλή που μας ταιριάζει και γνωρίζοντας της ιδιαιτερότητές της, μπορούμε από μικρή ηλικία (2 μηνών) να οδηγήσουμε τις συμπεριφορές του αγαπημένου μας τετράποδου προς στην επιθυμητή κατεύθυνση. Να μειώσουμε  δηλαδή ή να αυξήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
Πολλοί ιδιοκτήτες αποφασίζουν την απόκτηση ενός κουταβιού, εν θερμό και από την λαχτάρα που μας διακατέχει όταν έρθουμε αντιμέτωποι στην θέα ενός γλυκύτατου κουταβιού ανεξαρτήτου φυλής.
Μια επίσης πολύ σημαντική παράμετρος, είναι από που θα προμηθευτούμε το κουτάβι της φυλής που έχουμε αποφασίσει ότι μας ταιριάζει.
Το ιδανικό είναι να γνωρίζουμε το γενεαλογικό δέντρο του σκύλου και να έχουμε δει με τα μάτια μας τους γονείς του. Να έχουμε πάρει πληροφορίες για τα εργασιακά και μορφολογικά στάνταρ του εκτροφέα όπως και για τον χαρακτήρα των γονιών του κουταβιού μας.
Απαραίτητο επίσης είναι το κουτάβι να έχει συμπληρώσει την 8η εβδομάδα της ζωής του, με την μητέρα και τα αδέλφια του, πριν ξεκινήσει για το νέο του σπίτι.
Έτσι θα είμαστε σίγουροι, ότι έχει πάρει την απαραίτητη «σκυλίσια» αγωγή συμπεριφοράς.
Εφαρμόζοντας την παραπάνω διαδικασία έχουμε αυξήσει κατά πολύ την περίπτωση να αποκτήσουμε ένα αντιπροσωπευτικό μέλος της φυλής που έχουμε κατασταλάξει ότι μας ταιριάζει. Από εκεί και πέρα η ευθύνη είναι στα δικά μας χέρια.
Ερχόμενο το κουταβάκι στο σπίτι μας, θα πρέπει ήδη να του έχουμε προετοιμάσει τον χώρο που θα κατοικεί και να έχουμε ενημερωθεί επαρκώς για την διαδικασία προσαρμογής στο νέο του σπίτι.
Που θα μένει, τι θα μασουλάει (όχι βέβαια τα έπιπλα και τα χέρια μας), που θα είναι η τουαλέτα του, πώς θα του συμπεριφερόμαστε ώστε να μην του μάθουμε κακές συνήθειες(να πηδά πάνω μας και να το χαϊδεύουμε) κ.λ.π.
Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ο φιλόδοξος κηδεμόνας ενός κουταβιού, στο οποίο αν δημιουργήσουμε από την αρχή μια «ρουτίνα» με συνέπεια στην συμπεριφορά μας, τα πράγματα σύντομα θα μπουν στην θέση τους.
Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι στην χώρα μας κυκλοφορούν αρκετά αδέσποτα σκυλάκια κάθε φυλής – ημίαιμα αλλά και καθαρόαιμα και ένας κύριος λόγος για αυτό είναι η εύκολη απόφαση απόκτησης ενός κουταβιού μην λαμβάνοντας κατά νου όλα τα παραπάνω. Με λίγη περισσότερη προσοχή στην απόφασή μας αλλά και με την κατάλληλη ενημέρωση σίγουρα θα έχουμε λιγότερα προβλήματα.
Αν δεν ενδιαφερόμαστε να έχουμε έναν σκύλο με ιδιαίτερα μορφολογικά ή εργασιακά στάνταρ, καλό θα ήτανε να στραφούμε στην υιοθέτηση ενός αδέσποτου από τον δρόμο η από κάποια φιλοζωική που με τόσο κόπο προσπαθούν να φροντίσουν.  Στην κυριολεξία σώζουμε μια ζωή.

Kynagon Positive Dog Training
Δημοσθένης Μουμιάδης
Επαγγελματίας Θετικός Εκπαιδευτής Σκύλων
Εφημερίδα «Άποψη«

Γιατί χρησιμοποιούμε σκυλιά για την έρευνα και διάσωση αγνοουμένων

Τα σκυλιά έχουν πολύ μεγάλη οσφρητική ικανότητα σε σχέση με τον άνθρωπο.Έτσι αναφέρουμε ότι έχουν ανάλογα με την φυλή από 125 έως 400 εκατ. οσφρητικά κύτταρα με 100 έως 150 δέκτες ανά κύτταρο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο άνθρωπος έχει περίπου 5 εκατομμύρια ενώ ένας Γερμανικός ποιμενικός έχει 220 εκατομμύρια, ένα Dachshund έχει 125 εκ. Και ένα Fox Terrier έχει 147 εκ. Το 1/8 του εγκεφάλου τους είναι αφοσιωμένο στην όσφρηση. Έχουν την ικανότητα της αναγνώρισης οσμών με ιδιαίτερα χαμηλή συγκέντρωση (1 στα 10 τετράκις εκατομμυριοστά). Σαν παράδειγμα εμείς μπορούμε να μυρίσουμε την σοκολάτα, αλλά ένας σκύλος μπορεί να ξεχωρίσει τις μυρωδιές του κακάο, της ζάχαρης και άλλων συστατικών της. Αυτό μας δίνει ένα πλεονέκτημα 50 έως 80 % περισσότερο να βρούμε τον αγνοούμενο με την πρώτη έρευνα σε σύγκριση με την έρευνα μόνο οπτικά, Επίσης πολύ γρήγορα και με λιγότερο προσωπικό μπορούμε να απελευθερώσουμε μια περιοχή ερευνών. Καταλαβαίνεται πως σε τέτοιες καταστάσεις ο χρόνος είναι πολύτιμος και όσο το δυνατόν γρηγορότερα πρέπει να καλύψουμε μεγάλες εκτάσεις . Στην προσπάθειά μας να ανακαλύψουμε έναν αγνοούμενο συνάνθρωπό μας, και με γνώμονα την πολύ καλή όσφρηση του σκύλου, καλούμαστε να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα.. Τι οσμή θέλω να ακολουθήσω? Υπάρχουν πολλές, διαφορετικού τύπου οσμές που αφήνει ένας άνθρωπος. Στις περισσότερες περιπτώσεις θέλουμε να ακολουθήσουμε τα εκατομμύρια μικροσκοπικά κύτταρα της επιδερμίδας τους που αφήνουν σε συνεχή βάση. Για τον σκύλο, η «ανθρώπινη οσμή» είναι ένας συνδυασμός οσμών που χαρακτηρίζουν ένα άτομο. Τα βασικά χαρακτηριστικά της οσμής αυτής, παράγονται από την βακτηριδιακή δράση των νεκρών κυττάρων που διαρκώς αποβάλλονται από το δέρμα, την αναπνοή και την πέψη. Βασικά συστατικά αυτής της οσμής είναι η Αμμωνία, το Μεθάνιο, το Σουλφίδιο του Υδρογόνου, Λιπαρά οξέα, Putrescine (Πτωμαΐνη), Ουρία, Ασβέστιο, Νάτριο, Φωσφορικό άλας. Σαν παράγοντες της οσμής αναφέρεται η Ποιότητα της οσμής δηλαδή η βακτηριδιακή αντίδραση (αύξηση / αλλαγή), η Φυσιολογική κατάσταση (ζωντανός / νεκρός / τραυματισμένος) και οι καιρικές συνθήκες (αυξημένη θερμοκρασία υγρασία) Άλλος παράγοντας της οσμής είναι η Ποσότητα, δηλαδή ο αριθμός θυμάτων, η Κίνηση του αέρα, η Απόσταση από τον σκύλο και η Φυσιολογική κατάσταση του θύματος. Η «ανθρώπινη οσμή» λοιπόν αφήνει στον χώρο μια αόρατη ροή που γίνεται αντιληπτή από τον σκύλο. Κάποια σωματίδια πέφτουν στο έδαφος και κρατούνται στα χόρτα, στα δέντρα ή άλλα εμπόδια, ενώ άλλα ελαφρύτερα ταξιδεύουν με τον αέρα. Σαν γενικές κατηγορίες επιμερισμού του τρόπου έρευνας έχουμε τα σκυλιά tracking, trailing, και air scenting.

Πηγή: Search And Rescue Dogs